BRUKERUNDERSØKELSE

Vi ønsker at foreldrene skal være svært fornøyde med barnehageplassen og at tilbudet i størst mulig grad skal være tilpasset foreldrenes behov og forventninger. Vi arbeider hele tiden med å forbedre og utvikle arbeidet vårt og to ganger i året gjennomfører vi brukerundersøkelser for å få synspunkter på hvordan foreldrene opplever barnehagetilbudet. Om høsten får alle nye foreldre svare på hvor fornøyde de er med oppstartsperioden og om våren gjennomfører vi en undersøkelse for alle foreldrene.

DUGNAD

Varhaug barnehage er foreldrenes barnehage og på dugnadene blir foreldrene kjent med hverandre og får litt innsikt i barnehagens drift. Gjennom 3-4 dugnadsøkter i året utfører foreldrene vedlikeholdsarbeid og annet arbeid som må til for å få trygghet og trivsel i barnehagen.

En dugnadsansvarlig i styret har hovedansvar for hva slags dugnadsarbeid som skal utføres og samordner arbeidet. 

MEDVIRKNING I STYRET

Foreldrene eier barnehagen og er aktivt med i barnehagens virksomhet. Barnehagenstyret består av fem medlemmer som blir valgt for to år om gangen. I tillegg sitter to fra personalet i styret. Styret skal lede barnehagen i samsvar med lover og vedtekter og sørge for en forsvarlig drift av barnehagen. Styret fastsetter planer og budsjett.