NY I BARNEHAGEN

Vi inviterer alle nye foreldre til et informasjonstreff i barnehagen før sommeren. I 2019 har vi informasjonstreff tirsdag 11. juni. Da møter foreldrene daglig leder og baselederne og får informasjon om barnehagen og tilvenningstiden i august. Hver familie får sin barnehagemappe der de samler informasjon som kommer fra barnehagen. Den inneholder oversikt over barnehagens styre, personalgruppen, planleggingsdager, månedsplan, virksomhetsplan m.m. Foreldrene får også med hjem et album med bilde av de ansatte på basen. Frem til barnehagestart setter foreldrene inn bilder i albumet av barnets familien og hverdag. Albumet blir et spesielt viktig hjelpemiddel for å hjelpe barnet i tilvenningstiden.

Vi ønsker å ha en samtale med alle nye foreldre før sommeren og i god tid før barnet begynner i barnehagen. Da kan foreldrene fortelle oss om barnets rutiner, vaner, favorittaktiviteter, soving, spising, eventuelle allergier, m.m. – alt som foreldrene mener vi bør vite for at barnet skal ha det godt og trives i barnehagen.

Første barnehagedag blir familien møtt av baseleder og barnets primærkontakt. Barnegruppen er delt mellom de ansatte, og hvert barn har sin egen primærkontakt. At et barn har primærkontakt, innebærer at barnet har en fast voksen som er sammen med barnet i situasjoner som måltid, bleieskift og ved legging. På den måten blir primærkontakten og barnet godt kjent, og får muligheten til å etablere en nær relasjon til en bestemt voksen.

I den første tiden vil det være primærkontakten som har mest med barnet å gjøre, slik at det knyttes nære bånd mellom dem. Primærkontakten har et spesielt ansvar for å introdusere barnet for barn og voksne i barnehagen. Gjennom året skal primærkontakten observere barnet, delta på foreldresamtaler og gjennomføre systematiske barnesamtaler. Primærkontakten er et bindeledd mellom hjem og barnehage.

 

En artikkel om hvordan det er å være adskilt fra mor og far: Trykk her

Artikkel om "Klær og sikkerhet".